CONTABILITATE PRIMARĂ, GESTIUNE, FINANCIARĂ

CONTABILITATEA PRIMARĂ INCLUDE:

• Contabilitatea registrului de casă;
• Contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);
• Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
• Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
• Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
• Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
• Întocmirea de state de plată, pontaje;

CONTABILITATE DE GESTIUNE:

• Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
• Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
• Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
• Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
• Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării.

CONTABILITATE FINANCIARĂ:

• Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
• Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
• Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
• Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
• Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
• Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
• Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
• Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
• Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
• Informări periodice privind schimbările legislaţieifiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
• Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
• Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
• Obţinerea certificatelor fiscale, certificatelor constatatoare;
• Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară;
• Refacerea evidenţelor contabile viciate.

DIZOLVARE / LICHIDARE VOLUNTARA

Procedura de dizolvare voluntara, radiere si lichidare a unei societati cu raspundere limitata, este formata din doua etape.
Prima dintre etape consta in dizolvarea societatii comerciale, realizandu-se prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde entitatea cu personalitate juridica isi are sediul social, al dosarului constituit din urmatoarele documente:
Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:
Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

RESURSE UMANE

ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ

• Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ;
• Întocmirea şi actualizarea registrului general de evidenţă a salariaţilor ;
• Întocmirea adeverinţelor de salariu;
• Completarea actelor adiţionale cu modificare salarii, funcţie, norma de lucru sau durată de muncă;
• Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară;
• Întocmirea fişelor individuale de post şi a organigramei;
• Întocmirea dosarelor de personal;
• Întocmirea pontajelor.

SALARIZARE

• Întocmirea ştatelor de plată;
• Calculul concediilor şi evidenţa medicalelor;
• Calculul şi evidenţa concediilor de maternitate;
• Calculul şi evidenţa concediilor de odihnă;
• Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;
• Calculul impozitelor pe salarii;
• Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări pentru şomaj, fond de garantare creanţe salariale, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

ÎNFIINȚĂRI SRL, SRL-D, PFA, II

Doriţi să iniţiaţi afacerea dumneavoastră şi nu cunoaşteţi care este cea mai avantajoasă formă juridică şi fiscală pentru infiinţarea firmei?
Intermediem noi relaţia cu ONRC-ul, pentru deschidere SRL, SRL-D, PFA, II, puncte de lucru, cesiuni cu includerişi excluderi asociaţi, numirisau revocări administratori, radiere puncte de lucru,schimbărisediisociale, suspendare activitate.
Vă expunem un exemplu de înfiinţare firmă, aceasta putând să difere de la o forma sau alta. In cazul de faţă ne vom referi la un S.R.L

Pentru a deschide o firmă, avem nevoie de furnizarea următoarelor informaţii:
• Alegerea obiectului/obiectelor de activitate;
• 3 variante de nume de firma, pentru rezervarea denumirii societăţii la O.N.R.C. ;
• Opţiunile privind TVA şi plata impozitului.

Acte necesare înfiinţare firmă:
• Copie C.I./Paşaport asociaţi;
• Copie act de proprietate al sediului social;
• Acordul vecinilor/Acordul asociaţiei de proprietar;
• Specimen de semnătura al administratorului/lor firmei;
• Dovada depunerii capitalului social la bancă – minim 200 lei.

Noi ne ocupăm de următoarele:
• Rezervare denumire firmă;
• Conceperea, redactarea şi autentificarea următoarelor acte:
• Contract Comodat/Închiriere pentru spaţiul unde se stabileşte sediul social al firmei;
• Act Constitutiv;
• Declaraţie pe proprie răspundere asociaţi;
• Completare Cerere (formular O.N.R.C.);
• Completare Declaraţie (formular O.N.R.C.);
• Completare Anexa Vector Fiscal (formular O.N.R.C.);
• Eliberare cazier fiscal pentru asociaţii şi administratorul firmei;
• Depunerea dosarului la Registrul Comerţului;

Dosarul pentru înfiinţare firma este complet daca va contine toate documentele prezentate mai sus.