CONTABILITATEA PRIMARĂ:

 • Contabilitatea registrului de casă;
 • Contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
 • Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
 • Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
 • Întocmirea de state de plată, pontaje;

CONTABILITATE DE GESTIUNE:

 • Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
 • Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării.

 

CONTABILITATE FINANCIARĂ:

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislaţieifiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
 • Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obţinerea certificatelor fiscale, certificatelor constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară;
 • Refacerea evidenţelor contabile viciate.